หน้าแรก
คณะนักบวช
วัดในสังฆมณฑล
โรงเรียน
ศูนย์ องค์กรและสำนักงาน
ติดต่อเรา

วัดในสังฆมณฑลอุบลราชธานี 1. วัดพระวิสุทธิวงศ์ (หนองคู)
 2. วัดนักบุญยอแซฟ (เซซ่ง)
 3. วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ (ป่าติ้ว)
 4. วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ (อำนาจเจริญ)
 5. วัดนักบุญเปาโลกลับใจ (นาดูน)
 6. วัดนักบุญยอแซฟ (หนองฟานยืน)
 7. วัดนักบุญเทเรซา (ดงตาหวัง)
 8. วัดนักบุญอันนา (ปากกะหลาง)
 9. วัดนักบุญยอแซฟ (นาจาน)
 10. วัดแม่พระถือศีลชำระ (เอือดน้อย)
 11. วัดนักบุญเปโตร (โนนเพ็ก)
 12. วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู (นาสามขา)
 13. วัดแม่พระฟาติมา (ชานุมาน)
 14. วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า (เขมราฐ)
 15. วัดแม่พระฟาติมา (ป่าก่อ)
 16. วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก (ห้วยกระแสน)
 17. วัดนักบุญลูกา (ดอนบาก)
 18. วัดนักบุญอันนา (ดงเย็น)


 1. วัดอัครเทวดามีคาแอล (ซ่งแย้)
 2. วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด (หนองคูน้อย)
 3. วัดแม่พระรับสาร (ดงขี้นาค-โนนมาลี)
 4. วัดนักบุญอันนา (โคกกลาง)
 5. วัดนักบุญอันตน (หนองแก)
 6. วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด (มะหรี่)
 7. วัดนักบุญเปโตรและเปาโล (เหล่าอ่าง)
 8. วัดแม่พระแห่งสากลโลก (ยโสธร)
 9. วัดแม่พระมหาชัย (ร้อยเอ็ด)
 10. วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ (มหาสารคาม)
 11. วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ (พยัคฆภูมิพิสัย)
 12. วัดนักบุญเปโตร (วาปีปทุม)


 1. วัดนักบุญยอแซฟ (หนองทามน้อย)
 2. วัดนักบุญออกัสติน (สร้างเหล่า)
 3. วัดพระหฤทัย (สีถาน)
 4. วัดนักบุญเปโตร (ราษีไศล)
 5. วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง (โนนสว่าง)
 6. วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด (บ้านสะพาน)
 7. วัดนักบุญเปาโลกลับใจ (หนองรุง)
 8. วัดนักบุญเปโตร (ท่าสว่าง)
 9. วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู (กันทรลักษ์)
 10. วัดนักบุญเปาโลกลับใจ (ขุนหาญ)
 11. วัดแม่พระแห่งสันติภาพ (หนองดินดำ
 12. วัดนักบุญฟรังซิส อัสซีซี(น้ำยืน)
 13. วัดนักบุญเทเรซา (โนนแสบง)
 14. วัดคริสตศิรประภา (ศรีสะเกษ)
 15. วัดแม่พระประจักษ์ เมืองลูร์ด (สุรินทร์)