หน้าแรก
คณะนักบวช
วัดในสังฆมณฑล
โรงเรียน
ศูนย์ องค์กรและสำนักงาน
ติดต่อเรา

วัดในสังฆมณฑลอุบลราชธานี 1. วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู
 2. วัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง
 3. วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์
 4. วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ อำนาจเจริญ
 5. วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนาดูน
 6. วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองฟานยืน
 7. วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนสว่าง(ดงตาหวัง)
 8. วัดนักบุญอันนา บ้านปากกะหลาง
 9. วัดนักบุญยอแซฟ บ้านนาจาน
 10. วัดแม่พระถือศีลชำระ บ้านเอือดน้อย
 11. วัดนักบุญเปโตร บ้านโนนเพ็ก
 12. วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู นาสามขา
 13. วัดแม่พระฟาติมา นิคมแปลง2 อ.ชานุมาน
 14. วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า เขมราฐ
 15. วัดแม่พระฟาติมา บ้านป่าก่อ
 16. วัดนักบุญยอห์นอัครสาวก บ้านห้วยกระแสน
 17. วัดนักบุญลูกา บ้านดอนบาก
 18. วัดนักบุญอันนาบ้านดงเย็น


 1. วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้
 2. วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านหนองคูน้อย
 3. วัดแม่พระรับสาร บ้านดงขี้นาค-โนนมาลี
 4. วัดนักบุญอันนาบ้านโคกกลาง
 5. วัดนักบุญอันตน บ้านหนองแก
 6. วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านมะหรี่
 7. วัดนักบุญเทเรซา บ้านหนองแสง
 8. วัดนักบุญเปโตรและเปาโล บ้านเหล่าอ่าง
 9. วัดนักบุญเปาโล บ้านหนองแวง
 10. วัดแม่พระแห่งสากลโลก ยโสธร
 11. วัดแม่พระมหาชัย ร้อยเอ็ด
 12. วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ มหาสารคาม
 13. วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พยัคฆภูมิพิสัย
 14. วัดนักบุญเปโตร วาปีปทุม


 1. วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย
 2. วัดนักบุญออกัสติน บ้านสร้างเหล่า
 3. วัดพระหฤทัย บ้านสีถาน
 4. วัดนักบุญเปโตร ราษีไศล
 5. วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง บ้านโนนสว่าง
 6. วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านสะพาน
 7. วัดนักบุญเปาโล บ้านหนองรุง
 8. วัดนักบุญเปโตร บ้านท่าสว่าง(ตากอย)
 9. วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู กันทรลักษ์
 10. วัดนักบุญเปาโลกลับใจ ขุนหาญ
 11. วัดแม่พระแห่งสันติภาพ บ้านหนองดินดำ
 12. วัดนักบุญฟรังซิส น้ำยืน
 13. วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนแสบง
 14. กลุ่มคริสตชนเดชอุดม บ้านดอนชี
 15. วัดคริสตศิรประภา ศรีสะเกษ
 16. วัดแม่พระประจักษ์ เมืองลูร์ด สุรินทร์