ที่อยู่ บ้านดงเย็น อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
เจ้าอาวาส คุณพ่อนราธิป งามวงศ์

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ เวลา - น.