ที่อยู่ 604 ถ.พรหมราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เจ้าอาวาส คุณพ่อคำดี ทองมาก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส สังฆานุกรเปโตร กรณ์วิวิทย์ ปั้นทอง

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันอาทิตย์ มิสซา เช้า เวลา 06.30 น.
               มิสซา สาย เวลา 09.00 น.
               มิสซา เย็น เวลา 16.00 น.
วันธรรมดา   มิสซา เวลา 06.00 น.
วันเสาร์    มิสซา เวลา 19.30 น.