สถานภาพ

สถาปนาเป็นสังฆมณฑล วันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1965 (พ.ศ. 2508)
พื้นที่ 53,917 ตารางกิโลเมตร
ประกอบด้วย 7 จังหวัด คือ อุบลราชธานี มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ
จำนวนประชากร 7,933,021 คน
จำนวนคาทอลิก 24,544 คน
พระสังฆราช 1 องค์
พระสงฆ์สังฆมณฑล 34 องค์
พระสงฆ์สังฆมณฑลอื่น 2 องค์
พระสงฆ์ต่างประเทศ 1 องค์
ภราดา 3 คน
ภคินี 141 รูป

ศูนย์กลาง

1. สำนักมิสซังฯ

498 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4595-3474
โทรสาร 0-4528-3694
www.ubondiocese.org
E-mail: uboncatholic@hotmail.com
พระสังฆราช พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา
อุปสังฆราช คุณพ่อเชาวฤทธิ์ สาสาย
เลขาธิการ - แชลเซลเลอร์ คุณพ่อพิเชษฐ์ วงศ์อนันต์
เหรัญญิก คุณพ่อประภาส ทองอินทร์

2. คณะที่ปรึกษา

คุณพ่อเชาวฤทธิ์ สาสาย
คุณพ่อวินัย ระติเดช
คุณพ่อบุญเลิศ พรหมเสนา
คุณพ่อพิเชษฐ์ วงศ์อนันต์
คุณพ่อคำดี ทองมาก
คุณพ่อประดับสิน ด้วงทอง
คุณพ่อประยูร สมศรี
คุณพ่อชาญวิทย์ งามวงศ์

3. สภาสงฆ์ฯ

ประธาน พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา
รองประธาน คุณพ่อเชาวฤทธิ์ สาสาย
เลขาธิการ คุณพ่ออมรรัตน์ บุญสุข
เลขานุการ คุณพ่อศุภวัฒน์ วงศ์มาแสน

4. คณะกรรมการระดับสังฆมณฑลและผู้แทนระดับชาติ

4.1 คณะกรรมการฝ่ายงานอภิบาลคริสตชน
คุณพ่อคำดี ทองมาก ผู้อำนวยการ
4.1.1 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรมและดนตรีศักดิ์สิทธิ์
คุณพ่อศุภวัฒน์ วงศ์มาแสน
4.1.2 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
คุณพ่อพิเชษฐ์ วงศ์อนันต์
- แผนกคริสตศาสนธรรม
คุณพ่อพิเชษฐ์ วงศ์อนันต์
- แผนกพระคัมภีร์
คุณพ่อสำราญ พันธ์วิไล
4.1.3 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์-นักบวช
คุณพ่อธวัชชัย จันทรกาญจน์
- แผนกพระสงฆ์
คุณพ่อธวัชชัย จันทรกาญจน์
- แผนกผู้ถวายตัว (นักบวช)
ซิสเตอร์ โยวานนา วนิดา ถาวร
- แผนกสามเณราลัยและกระแสเรียก
คุณพ่อชาญวิทย์ งามวงศ์
4.1.4 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส
คุณพ่อคำดี ทองมาก
- แผนกองค์กรฆราวาส
คุณพ่อคำดี ทองมาก
- แผนกครอบครัว
คุณพ่อพิเชษฐ์ วงศ์อนันต์
- แผนกเยาวชนและนิสิตนักศึกษาคาทอลิก
คุณพ่อสุพจน์ สายเสมา
- แผนก วาย. ซี. เอส.
คุณพ่อสุพจน์ สายเสมา
- แผนกยุวธรรมทูตและพลศีล
คุณพ่อนราธิป งามวงศ์
- แผนกวิถีชุมชนวัด (BEC)
คุณพ่อคำดี ทองมาก
4.2 คณะกรรมการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก
คุณพ่อคำดี ทองมาก ผู้อำนวยการ
4.2.1 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต
คุณพ่อคำดี ทองมาก
- แผนกงานธรรมทูตและการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน (PMS)
- โครงสนับสนุนการแพร่ธรรม (PMS)
คุณพ่อคำดี ทองมาก
4.2.2 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์ คริสตจักรสัมพันธ์ และมรดกวัฒนธรรม
คุณพ่อวิทยา งามวงศ์
4.2.3 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการศึกษา
คุณพ่อประยูร สมศรี
4.3 คณะกรรมการฝ่ายสังคม
คุณพ่อนราธิป งามวงศ์ ผู้อำนวยการ
4.3.1 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา
- แผนกพัฒนาสังคม
- แผนกความยุติธรรมและสันติ
- แผนกสุขภาพอนามัย/เวชบุคคล
- แผนกผู้สูงอายุ
คุณพ่อนราธิป งามวงศ์
- คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี
ซิสเตอร์นงลักษณ์ สิทธิโชค
4.3.2 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอภิบาลสังคม
- แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย
- แผนกผู้ท่องเที่ยว
คุณพ่อนราธิป งามวงศ์
- แผนกผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง
ซิสเตอร์ณภัษฐ์ชนก ชินวงศ์
4.4 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารสังคม
4.4.1 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสื่อมวลชน
คุณพ่อศุภวัฒน์ วงศ์มาแสน
4.4.2 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณพ่อศุภวัฒน์ วงศ์มาแสน

5. คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพระศาสนจักร

คุณพ่อชาญวิทย์ งามวงศ์

6. แผนกการเงินและทรัพย์สิน

6.1 งบประมาณ และยานพาหนะ
คุณพ่อประภาส ทองอินทร์
6.2 หัวหน้าแผนกก่อสร้าง
คุณพ่อสำรอง คำศรี
6.3 หัวหน้าแผนกที่ดิน
คุณพ่ออมรรัตน์ บุญสุข
6.4 ผู้อำนวยการมูลนิธิคาทอลิกประชาพิพัฒน์
คุณพ่อนราธิป งามวงศ์

7. หน้าที่พิเศษอื่นๆ

7.1 จิตตาธิการกลุ่มพระเมตตา
คุณพ่อประภาส ทองอินทร์
7.2 จิตตาธิการคณะพลมารีย์
คุณพ่อสมยศ แสวงนาม
7.3 จิตตาธิการคณะวินเซนต์ เดอ ปอล และหน่วยงานผู้พิการ
คุณพ่อโอสถ ลือเรื่อง
7.4 หน่วยงานสงฆ์อีสาน
คุณพ่อโอสถ ลือเรื่อง

8. หัวหน้าเขตปกครองวัด

8.1 เขตอุบลราชธานี คุณพ่อบุญเลิศ พรหมเสนา ผู้อำนวยการเขตปกครองวัด
8.2 เขตหนองทามน้อย คุณพ่ออรรณพ ใจทาน
8.3 เขตหนองคู คุณพ่อโอสถ ลือเรื่อง
8.4 เขตซ่งแย้ คุณพ่อไพฑูรย์ แสนสวัสดิ์