สถานภาพ

สถาปนาเป็นสังฆมณฑล วันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1965 (พ.ศ. 2508)
พื้นที่ 53,917 ตารางกิโลเมตร
ประกอบด้วย 7 จังหวัด คือ อุบลราชธานี มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ
จำนวนประชากร 7,927,476 คน
จำนวนคาทอลิก 24,360 คน
พระสังฆราช 1 องค์
พระสงฆ์สังฆมณฑล 33 องค์
สังฆานุกร 1 คน
พระสงฆ์สังฆมณฑลอื่น 1 องค์
พระสงฆ์ต่างประเทศ 4 องค์
ภราดา 4 องค์
ภคินี 140 รูป
สถิติประจำปี 2017/2560

ศูนย์กลาง

1. สำนักมิสซังฯ

498 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4531-3439, 0-4528-4421
โทรสาร 0-4528-3694
www.ubondiocese.org
E-mail: uboncatholic@hotmail.com
พระสังฆราช พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา
อุปสังฆราช คุณพ่อเชาวฤทธิ์ สาสาย
เลขาธิการ - แชลเซลเลอร์ คุณพ่อพิเชษฐ์ วงศ์อนันต์
เหรัญญิก คุณพ่อวินัย ระติเดช

2. คณะที่ปรึกษา

คุณพ่อเชาวฤทธิ์ สาสาย
คุณพ่อวินัย ระติเดช
คุณพ่อบุญเลิศ พรหมเสนา
คุณพ่อพิเชษฐ์ วงศ์อนันต์
คุณพ่อคำดี ทองมาก
คุณพ่อประดับสิน ด้วงทอง
คุณพ่อประยูร สมศรี
คุณพ่อชาญวิทย์ งามวงศ์

3. สภาสงฆ์ฯ

ประธาน พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา
รองประธาน คุณพ่อเชาวฤทธิ์ สาสาย
เลขาธิการ คุณพ่ออมรรัตน์ บุญสุข
เลขานุการ คุณพ่อปัตทวี วงศ์ศรีแก้ว

4. คณะกรรมการระดับสังฆมณฑลและผู้แทนระดับชาติ

4.1 คณะกรรมการฝ่ายงานอภิบาลคริสตชน
คุณพ่อคำดี ทองมาก ผู้อำนวยการ
4.1.1 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรมและดนตรีศักดิ์สิทธิ์
คุณพ่อสุพจน์ สายเสมา
4.1.2 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม
คุณพ่อคำดี ทองมาก
- แผนกพระคัมภีร์
คุณพ่อสำราญ พันธ์วิไล
- แผนกคริสตศาสนธรรม
คุณพ่อคำดี ทองมาก
4.1.3 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระสงฆ์
- แผนกพระสงฆ์
คุณพ่อธวัชชัย จันทรกาญจน์
- แผนกสามเณราลัยและกระแสเรียก
คุณพ่อชาญวิทย์ งามวงศ์
4.1.4 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส
- แผนกองค์กรฆราวาส
คุณพ่อคำดี ทองมาก
- แผนกครอบครัว
คุณพ่อพิเชษฐ์ วงศ์อนันต์
- แผนกเยาวชนและนิสิตนักศึกษาคาทอลิก
คุณพ่อสานิตย์ พลมาก
- แผนก วาย. ซี. เอส.
คุณพ่อสานิตย์ พลมาก
- แผนกยุวธรรมทูตและพลศีล
คุณพ่อนราธิป งามวงศ์
- แผนกวิถีชุมชนวัด (BEC)
คุณพ่อคำดี ทองมาก
4.2 คณะกรรมการฝ่ายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก
คุณพ่อคำดี ทองมาก ผู้อำนวยการ
4.2.1 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต
คุณพ่อคำดี ทองมาก
- แผนกงานธรรมทูตและการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน (PMS)
คุณพ่อคำดี ทองมาก
- โครงสนับสนุนการแพร่ธรรม (PMS)
คุณพ่อวินัย ระติเดช
4.2.2 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์ คริสตจักรสัมพันธ์ และมรดกวัฒนธรรม
คุณพ่อวิทยา งามวงศ์
4.2.3 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการศึกษา
คุณพ่อประยูร สมศรี
4.3 คณะกรรมการฝ่ายสังคม
คุณพ่อประดับสิน ด้วงทอง ผู้อำนวยการ
4.3.1 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา
- แผนกพัฒนาสังคม
- แผนกความยุติธรรมและสันติ
- แผนกสุขภาพอนามัย/เวชบุคคล
คุณพ่อประดับสิน ด้วงทอง
- แผนกผู้สูงอายุ
คุณพ่อรังสันต์ วงอาษา
- คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสตรี
ซิสเตอร์นงลักษณ์ สิทธิโชค
4.3.2 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการอภิบาลสังคม
- แผนกผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย
คุณพ่อประดับสิน ด้วงทอง
- แผนกผู้อพยพย้ายถิ่นและผู้ถูกคุมขัง
คุณพ่อบุญเลิศ พรหมเสนา
- แผนกผู้ท่องเที่ยว
คุณพ่อไพฑูรย์ แสนสวัสดิ์
4.4 คณะกรรมการฝ่ายสื่อสารสังคม
4.4.1 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสื่อมวลชน
คุณพ่อปัตทวี วงศ์ศรีแก้ว
4.4.2 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณพ่อปัตทวี วงศ์ศรีแก้ว

5. คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายพระศาสนจักร

คุณพ่อชาญวิทย์ งามวงศ์

6. แผนกการเงินและทรัพย์สิน

6.1 งบประมาณ และยานพาหนะ
คุณพ่อวินัย ระติเดช
6.2 หัวหน้าแผนกก่อสร้าง
คุณพ่อสำรอง คำศรี
6.3 หัวหน้าแผนกที่ดิน
คุณพ่อเติมศักดิ์ เจริญบุญ
6.4 ผู้อำนวยการมูลนิธิคาทอลิกประชาพิพัฒน์
คุณพ่อประดับสิน ด้วงทอง

7. หน้าที่พิเศษอื่นๆ

7.1 จิตตาธิการกลุ่มพระเมตตา
คุณพ่อประภาส ทองอินทร์
7.2 จิตตาธิการคณะพลมารีย์
คุณพ่อสมยศ แสวงนาม
7.3 จิตตาธิการคณะวินเซนต์ เดอ ปอล และหน่วยงานผู้พิการ
คุณพ่อโอสถ ลือเรื่อง
7.4 หน่วยงานสงฆ์อีสาน
คุณพ่อณัฐพล ศรีมะณี

8. หัวหน้าเขตปกครองวัด

8.1 เขตอุบลราชธานี คุณพ่อบุญเลิศ พรหมเสนา ผู้อำนวยการเขตปกครองวัด
8.2 เขตหนองทามน้อย คุณพ่ออรรณพ ใจทาน
8.3 เขตหนองคู คุณพ่อโอสถ ลือเรื่อง
8.4 เขตซ่งแย้ คุณพ่อไพฑูรย์ แสนสวัสดิ์