พระสังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา
Mgr. Philip Banchong Chaiyara, C.SS.R.
(ค.ศ. 2006/พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน)
คติพจน์ : Nolite Timere “จงอย่ากลัว”

 • เกิดวันที่ 30 มกราคม ค.ศ.1945/พ.ศ. 2488 ที่บ้านช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
 • บิดา-มารดา นายคำจีน และนางคำป่อง ไชยรา เป็นบุตรคนที่ 9 ในจำนวนพี่น้อง 10 คน
 • การศึกษา
 • ประถมศึกษาที่ โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง
 • มัธยมศึกษาที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
 • B.A (Philosophy) - Holy Redeemer College, Wisconcin
 • M.R.E. (Religious Education) - Mount Saint Alphosus Seminary, New York
 • M.Div. (Divinity) - Mount Saint Alphosus Seminary, New York
 • วันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 1975/พ.ศ. 2518 รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ที่บ้านเณรโฮลิรีดีมเมอร์ รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
 • กลับประเทศไทย เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสดูแลหมู่บ้านห้วยเชื่อม ห้วยเล็บมือ ชัยพร เวียงคุก บ้านม่วง บ้านชาด สังฆมณฑลอุดรธานี
 • ค.ศ. 1979/พ.ศ. 2522 อธิการบ้านเณรพระมารดานิจจานุเคราะห์ ศรีราชา
 • ค.ศ. 1981/พ.ศ. 2524 อธิการบ้านศูนย์กลางของคณะที่กรุงเทพฯ และเป็นเจ้าอาวาส วัดพระมหาไถ่
 • ค.ศ. 1987/พ.ศ. 2530 เจ้าอาวาสวัดปฏิสนธินิรมล บ้านน้อยสามเหลี่ยม บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านห้วยหินลาด วัดนักบุญลูซิอา นิคมพอง จังหวัดขอนแก่น พร้อมทำงานอภิบาลผู้ป่วยโรคเรื้อนและคนพิการ
 • ค.ศ. 1993/พ.ศ. 2536 อธิการเจ้าคณะ อยู่ในตำแหน่งนี้ 3 สมัย
 • ค.ศ. 2002/พ.ศ. 2545 ผู้อำนวยการงานสงเคราะห์เด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ เพื่อคนพิการ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ โรงเรียนโสตพัฒนาที่พัทยา และรับช่วงงานต่อจากคุณพ่อเรย์มอนต์ เจ เบร็นนัน
 • วันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 2005/พ.ศ. 2548 เจ้าอาวาสวัดนักบุญนิโคลาส พัทยา
 • วันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 2006/พ.ศ. 2549 วันสมโภชการแจ้งสารเรื่องพระวจนาถต์ทรงรับสภาพมนุษย์ ได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 เป็นพระสังฆราชสังฆมณฑลอุบลราชธานี โดยพิธีอภิเษกมีขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน โดยพระสังฆราชบุญเลื่อน หมั้นทรัพย์ ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลราชธานี
 • วันที่ 3 พฤษภาคม ค.ศ. 2018/พ.ศ. 2561 โอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานต่อสมเด็จ พระสันตะปาปาฟรังซิส (Ad Limina Visit) ณ วาติกัน กรุงโรม โอกาสวันฉลองนักบุญฟิลิปและยากอบ อัครสาวก พระสันตะปาปาได้อวยพรเป็นพิเศษสำหรับท่านโอกาสฉลองศาสนนามและอวยพรไปยังสังฆมณฑลอุบลฯ ดังถ้อยคำที่ว่า “ขอพระเจ้าอวยพร และขอคำภาวนาเพื่อข้าพเจ้าด้วย”