พระสังฆราชมีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์
Mgr. Michael Bunluen Mansap
(ค.ศ. 1976-2006/พ.ศ. 2519-2549)
Omnia Omnibus “อยู่กับปวงประชา”

 • เกิดวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1929
 • บิดามารดาชื่อ นายบุญรอด และนางทองหยด หมั้นทรัพย์
 • สัตบุรุษวัดพระคริสตหฤทัย (วัดเพลง) ราชบุรี
 • เป็นบุตรคนแรก ในจำนวนพี่น้อง 10 คน
 • วันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1951/พ.ศ. 2494 รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ที่วัดประจำสามเณราลัยโปรปากันดา ฟีเด กรุงโรม
 • เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1952/พ.ศ. 2495 กลับถึงประเทศไทย เป็นอาจารย์สอนวิชาปรัชญาที่บ้านเณรบางนกแขวก
 • ค.ศ. 1975/พ.ศ. 2500 เป็นอาจารย์โรงเรียนดรุณา ราชบุรี สอนภาษาอังกฤษและดนตรี
 • เดือนกันยายน ค.ศ. 1966/พ.ศ. 2509 จัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนียนสำหรับครูในโรงเรียนดรุณาราชบุรี
 • ค.ศ. 1968-1978/พ.ศ. 2511-2516 เป็นเลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกสงเคราะห์และพัฒนา ต่อจากนายแพทย์ชวลิต จิตรานุเคราะห์ ซึ่งมีพระคุณเจ้าแคลเรนซ์ เจมส์ ดูฮาร์ต เป็นประธาน
 • ค.ศ. 1969/พ.ศ. 2512 เป็นผู้อำนวยการศูนย์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย
 • ค.ศ. 1974-1976/พ.ศ. 2517-2519 เป็นเลขาธิการและผู้อำนวยการของสำนักงานเพื่อการพัฒนามนุษย์ ภายใต้สหพันธ์พระสังฆราชแห่งเอเชีย (Federation of Asian Bishop's Conference-FABC) ณ ประเทศฟิลิปปินส์
 • วันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1976/พ.ศ. 2519 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลอุบลราชธานี พิธีอภิเษกโดยพระสังฆราชแฌร์แม็ง แบร์ทอลล์ มีขึ้นวันที่ 12 สิงหาคม ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลราชธานี
 • ค.ศ. 1976/พ.ศ. 2516 ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อความยุติธรรมและสันติ (Justice and Peace) ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
 • ค.ศ. 1978-1984/พ.ศ. 2521-2527 ประธานคณะกรรมการบริหารของสำนักงานเพื่อ การพัฒนาชุมชน (Office for Human Development-OHD)
 • ค.ศ. 1989/พ.ศ. 2532 ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์ภายใต้ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
 • ค.ศ. 2002/พ.ศ. 2545 ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องด้านสังคม
 • ค.ศ. 2006/พ.ศ. 2549 ลาเกษียณจากหน้าที่ประมุขสังฆมณฑล พักที่สำนักมิสซัง
 • วันที่ 14 ตุลาคม ค.ศ. 2010/พ.ศ. 2553 พระคุณเจ้า บุญเลื่อนเข้ารับการรักษา และวันที่ 2 ธันวาคม ถึงแก่มรณภาพที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ สิริอายุ 81 ปี
 • วันพุธที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 2010/พ.ศ. 2553 พิธีมิสซาปลงศพ ที่อาสนวิหารแม่พระนิรมลโดยพระสังฆราช บรรจง ไชยรา เป็นประธานพิธีมิสซา