ที่อยู่ บ้านหญ้าคา ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
เจ้าอาวาส คุณพ่อชาญวิทย์ งามวงศ์

วันอาทิตย์ มิสซาฯ เวลา - น.