หน้าแรก
คณะนักบวช
วัดในสังฆมณฑล
โรงเรียน
ศูนย์ องค์กรและสำนักงาน
ติดต่อเรา

สามเณราลัยและสถานฝึกอบรมเป็นนักบวช

1. สามเณราลัยคริสตประจักษ์ อุบลราชธานี
120 ม.15 บ้านนาคำ ต.ขามใหญ่
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
หรือ ตู้ปณ.15 อ.เมืองจ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4531-1633
E-mail: epiphanyseminary@gmail.com
2. อารามคณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี
512 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4524-5057
3. นวกสถานคณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี
120/4 ม.15 ต.ขามใหญ่
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4531-5516

4. อารามคณะนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์
161 ถ.พโลชัย ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 0-4526-2134
โทรสาร 0-4526-2135
5. อารามคณะฟรังซิสกันแห่งแม่พระผู้ปฏิสนธินิรมล
พระมารดาศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า
118 ม.6 บ้านดวงเจริญ ต.ธาตุ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 0-4520-5016, 08-9945-0657