พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา
ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี
คุณพ่อลิขิต เหลือหลาย(ท่าแร่)
คุณพ่อวีระวิทย์ สาสาย