พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา
ประมุขสังฆมณฑลอุบลราชธานี
คุณพ่อไพบูลย์ อุดมเดช(C.Ss.R)
คุณพ่ออติชาติ ธรรมวงศ์(ท่าแร่)
คุณพ่อเปโตร กรณ์วิวิทย์ ปั้นทอง