17

คุณพ่อดอมินิก ศุภวัฒน์ วงศ์มาแสน

ชื่อ - นามสกุล คุณพ่อดอมินิก ศุภวัฒน์ วงศ์มาแสน
เกิด 24 กันยายน 1990(พ.ศ.2533)
สังกัดวัด แม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านหนองคูน้อย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
บิดา ยอแซฟ บุญพัด วงศ์มาแสน
มารดา มารีอา บุญเยี่ยม วงศ์มาแสน
ผู้ส่งเข้าบ้านเณร คูณพ่อดอมินิก ธวัชชัย จันทรกาญจน์
การศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ บ้านหนองคูน้อย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม
กระแสเรียก
บ้านเณรเล็ก บ้านเณรคริสตประจักษ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
บ้านเณรกลาง บ้านเณรกลางพระวิสุทธิวงศ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
บ้านเณรใหญ่ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม
รับแต่งตั้งผู้อ่านพระค้มภีร์ วันที่ 12 สิงหาคม 2017 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ โดย พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ณ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม
รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันที่ 18 สิงหาคม 2018 (พ.ศ.2561) ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ณ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม
บวชสังฆานุกร วันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 2019 (พ.ศ.2562)(ได้รับการบวชเป็นสังฆานุกร โดยพระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา ณ บ้านเณรใหญ่แสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม
บวชพระสงฆ์ วันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ.2020 (พ.ศ. 2563) ได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์ โดยพระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
ค.ศ.2020-2022 - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
ค.ศ.2022 - รองอธิการบ้านเณรตริสตประจักษ์,ผู้อำนวยการสื่อมวลชน สังฆมณฑลอุบลฯและหัวหน้าแผนกพิธีกรรมและดนตรีศักดิ์สิทธิ์
คติพจน์ ”จงร่าเริงยินดีเสมอ” (เทียบ 1ธส. 5:16)
 
(ข้อมูลปรับปรุง 2 พฤษภาคม 2022)