32

คุณพ่อเปโตร ศิริชัย พุดษา(สังกัดอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง)

  คุณพ่อเปโตร ศิริชัย พุดษา
คติพจน์  ความรักมั่นคงของพระองค์ ดำรงอยู่เป็นนิตย์ (สดด 136:1)
เป็นสัตบุรุษอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
เกิด18 สิงหาคม ค.ศ.1984/พ.ศ.2527
ชื่อบิดานายไอสวรรค์ พุดษา
ชื่อมารดานางดารี พุดษา
ในครอบครัวมีพี่น้องทั้งหมด 3 คน เป็นลูกคนที่ 2
ชีวิตการอบรม

 • ผู้รับรองเข้าบ้านเณร คือ คุณพ่อยอแซฟธีระยุทธ อนุโรจน์
 • บ้านเณรเล็ก ค.ศ.1997-2005 สามเณราลัย ฟาติมา ท่าแร่
 • บ้านเณรกลาง ค.ศ.2006 สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ จ.นครราชสีมา
 • บ้านเณรใหญ่ ค.ศ.2007-2015 สามเณราลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม
 • รับแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2011 โดยพระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา กิจเจริญ
 • รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2013 โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
 • รับศีลบวชสังฆานุกร วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2014 โดยพระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย
 • รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2017 โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

การศึกษา

 • ระดับประถมศึกษา โรงเรียนท่าแร่วิทยา
 • ระดับมัธยม โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศาสนศาสตร์ สาขาเทววิทยาจริยธรรม วิทยาลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม
  งานอภิบาล
 • งานอภิบาล 2017 – 2020 (พ.ค.)ทำงานในอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
 • 2020 พ.ค. - – … เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน บ้านดวงเจริญ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี และจิตตาธิการนักศึกษาคาทอลิก
 • 2020 พ.ย. - – … เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน บ้านดวงเจริญ และเจ้าอาวาสวัดนักบุญ ยอห์น บัปติสตา อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี...และจิตตาธิการนักศึกษาคาทอลิก