48

คุณพ่อยอห์น ปัตทวี วงศ์ศรีแก้ว

 • เป็นสัตบุรุษ วัดอัครเทวดามีคาแอล (บ้านซ่งแย้)
 • เกิด วันที่ 27 เมษายน ค.ศ. 1988 / พ.ศ. 2531
 • ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 50 หมู่ 7 บ้านหนองซ่งแย้ ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
 • เป็นบุตรของ เปโตรโก้ วงศ์ศรีแก้ว และ ฟรังซิสกาอุ่น วงศ์ศรีแก้ว
 • พี่น้อง พี่น้องทั้งหมด 7 คน เป็นบุตรคนที่ 7 ของครอบครัว
 • ระดับอุดมศึกษา ปี ค.ศ. 2008 – 2011 ศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
 • ปี ค.ศ. 2013 – 2015 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม
 • กระแสเรียก
 • ผู้ส่งเข้าบ้านเณร โดยคุณพ่ออันโตนีโอสำรอง คำศรี
 • รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 เป็นสังฆานุกร ณ สามเณราลัยแสงธรรม โดย พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
 • รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2017 ณ บ้านเณรคริสตประจักษ์ อุบลฯ
  งานอภิบาล
 • ปี 2016 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย
 • พ.ค. 2017 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
 • พ.ค. 2018 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯและผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกฯ
 • พ.ค. 2019 เตรียมเรียนภาษา ศึกษาต่อต่างประเทศ
 • 2020 ศึกษาต่อต่างประเทศ
 • คติพจน์ "ความจริง ความรัก ความเมตตา”