48

คุณพ่อวีระวิทย์ สาสาย

เกิด วันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1971 / พ.ศ. 2514
เป็นสัตบุรุษ วัดพระวิสุทธิวงศ บ้านหนองคู
บวชสังฆานุกร ปี 1999
บวชเป็นพระสงฆ์
บวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 6 พฤษภาคม 2000/2543 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ โดยพระสังฆราช มีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์
การศึกษาและการอบรมต่อเนื่อง
ปริญญาตรี ปรัชญาและเทววิทยา จากวิทยาลัยแสงธรรม
พันธกิจและงานอภิบาล
2000-2014 : งานอภิบาลสังฆมณฑลเชียงใหม่
2014-2016 : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระมหาชัย จ.ร้อยเอ็ด
2016-2018 : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
2018-2020 : เจ้าอาวาสวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ อำนาจเจริญ, วัดแม่พระฟาติมา บ้านป่าก่อ, วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก บ้านห้วยกระแสน, จิตตาภิบาลโรงเรียนอาเวมารีอา อำนาจเจริญ
2020-ปัจจุบัน : เจ้าอาวาสวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ อำนาจเจริญ, วัดแม่พระฟาติมา บ้านป่าก่อ, วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก บ้านห้วยกระแสน, จิตตาภิบาลโรงเรียนอาเวมารีอา อำนาจเจริญ(เข้าโครงการอบรมฟื้นฟูชีวิตสงฆ์ Sabbatical Year ระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2020 โดยให้พระสงฆ์ใหม่ทำหน้าที่แทนชั่วคราว)

คติพจน์ : “พระเลือกเจ้า”