46

คุณพ่อเปาโล ลิขิต เหลือหลาย(ท่าแร่-หนองแสง)

เกิด วันที่ 9 ตุลาคม ค.ศ. 1973 / พ.ศ. 2516
เป็นสัตบุรุษ วัดแม่พระแจกจ่ายพระหรรษทาน บ้านดอนม่วย ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
บวช
บวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 8 พฤษภาคม 2004/2547 ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ โดย พระอัครสังฆราชลอเรนซ์ คาย แสนพลอ่อน
การศึกษาและการอบรมต่อเนื่อง
ปริญญาตรี ปรัชญาและเทววิทยา จากวิทยาลัยแสงธรรม
พันธกิจและงานอภิบาล
2004-2005 : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่
2005-2007 : รองอธิการ บ้านเณรฟาติมา ท่าแร่
2007-2008 : ผู้ช่วยเจ้าอาวาส สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน
2008-2013 : เจ้าอาวาสวัดแม่พระกวาดาลูเป สุขเจริญ, วัดแม่พระเป็นที่พึ่งคริสตชน กุรุคุ ,วัดพระชนนีพระเจ้า โคกสง่า
2013-2018 : เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านหนองรุง, วัดนักบุญเปโตร บ้านท่าสว่าง
2018-ปัจจุบัน : เจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสาร บ้านดงขี้นาค-โนนมาลี, วัดนักบุญอันนา บ้านโคกกลาง, วัดนักบุญเปโตรและเปาโล บ้านเหล่าอ่าง, วัดนักบุญเทเรซา บ้านหนองแสง

คติพจน์ : “จงตื่นเฝ้าและภาวนาอยู่เสมอเพื่อจะไม่ตกในการทดลอง”