33

คุณพ่อยออากิมนราธิป งามวงศ์

ชื่อ - นามสกุล คุณพ่อ ยออากิม นราธิป งามวงศ์
เกิด 20 กันยายน ค.ศ.1984 / พ.ศ.2527
ชื่อบิดา ยอแซฟ เข็มชาติ งามวงศ์
ชื่อมารดา เทเรซา อนงค์ งามวงศ์
จำนวนพี่น้อง 4 คน คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 2
เป็นสัตบุรุษวัด วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านหนองคูน้อย(บ้านเหล่า) อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
การศึกษา ปริญญาตรี ปรัชญาและเทววิทยา จากวิทยาลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม
บวชพระสงฆ์ 14 มิถุนายน 2014 ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
งานอภิบาล
- 2014-2016 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
- 2016 -2017 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
- 2017 เป็นหัวหน้าแผนกยุวธรรมฑูต-พลศีล โดยยังคงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
- 2018 เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา ชานุมาน , วัดพระหฤทัย เขมราฐ , วัดนักบุญลูกา บ้านดอนบาก , วัดนักบุญอันนา บ้านดอนเย็น
คติพจน์ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า (2 คร. 5:14)