31

คุณพ่อยอห์น เสกสรร สมศรี

ชื่อ - นามสกุล คุณพ่อ ยอห์น เสกสรร สมศรี
เกิด 1 มิถุนายน 2520 / 1977
สัตบุรุษ วัดแม่พระถือศีลชำระบ้านเอือดน้อย ต.เอือดใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลฯ
การศึกษา ปริญญาตรี ปรัชญาและเทววิทยา จากวิทยาลัยแสงธรรม
บวชสังฆานุกร 12 มกราคม 2551 /2008
บวชพระสงฆ์ 23 สิงหาคม 2551/2008 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
งานอภิบาล - 2008 : ผู้ช่วยวัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
- 2009 : ผู้ช่วยอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
- 2013 : เจ้าอาวาสวัด นักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่งและเจ้าอาวาสวัด นักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนาดูน อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
- 2017 : เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง และ ดูแลการก่อสร้างวัดใหม่ วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
- 2018 : เจ้าอาวาสวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ - โรงเรียนพระกุมาร จ.มหาสารคาม และ เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
- 2020 : เจ้าอาวาสวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ - โรงเรียนพระกุมาร จ.มหาสารคาม และ เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม (เข้าโครงการอบรมฟื้นฟูชีวิตสงฆ์ Sabbatical year ระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2020 โดยให้คุณพ่อมัทธิว เชาวฤทธิ์ สาสาย ทำหน้าที่แทนชั่วคราว)
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ จ.มหาสารคาม