30

คุณพ่อมีคาแอลรังสันต์ วงอาษา

ชื่อ - นามสกุล คุณพ่อ มีคาแอล รังสันต์ วงอาษา
เกิด 28 กรกฎาคม 2520 / 1977
สถานที่เกิด วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู - โนนหนามแท่ง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
การศึกษา ปริญญาตรี ปรัชญาและเทววิทยา จากวิทยาลัยแสงธรรม
บวชสังฆานุกร 12 มกราคม 2551/2008
บวชพระสงฆ์ 23 สิงหาคม 2551/2008 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
งานอภิบาล
- 2008 ผู้ช่วยอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ - ผอ.ศูนย์ประสานงานเยาวชน
- 2013 -2014 ผู้ช่วยวัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร ผู้ช่วยวัดนักบุญอันตนบ้านหนองแก อ.กุดชุม จ.ยโสธร
- 2014 -2018 เจ้าอาวาสวัดแม่่พระเป็นที่พึ่ง บ้านโนนสว่าง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ
และเจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านสะพาน
  -2018 - 2019 เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัย บ้านสีถาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
  -2019 - 2020 เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัย บ้านสีถาน-บ้านขาม, วัดนักบุญเปโตร ราษีไศล , วัดคริสตศิรประภา ศรีสะเกษ, กลุ่มคริสตชนขุขันธ์และจิตตาภิบาลโรงเรียนมารีย์วิทยา
  -2020 - ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัย บ้านสีถาน-บ้านขาม, วัดนักบุญเปโตร ราษีไศลและบริเวณ
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดพระหฤทัย บ้านสีถาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ