29

คุณพ่อเปาโลชาญวิทย์ งามวงศ์

ชื่อ - นามสกุล คุณพ่อ เปาโล ชาญวิทย์ งามวงศ์
เกิด 19 ธันวาคม 1976
การศึกษา ปริญญาตรี ปรัชญาและเทววิทยา จากวิทยาลัยแสงธรรม
บวชสังฆานุกร ปี 2005
บวชพระสงฆ์ 27 พฤษภาคม 2006 ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคูโดยพระสังฆราช มีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์
งานอภิบาล - 2006-2009 : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
  -2009-2010 : ผู้ช่วยอธิการบ้านเณรคริสตประจักษ์ อุบลฯ
  -2010-2013 : ศึกษาต่อที่ประเทศแคนนาดา
  -2013-2014 : ผู้ช่วยอธิการบ้านเณรคริสตประจักษ์ อุบลฯ
  -2014-2018 : ช่วยงานศาลสังฆมณฑล-เจ้าอาวาสวัดพระชุมพาบาล บ้านป่าหญ้าคา อ.สิรินธร จ.อุบลฯ และเจ้าอาวาสวัดพลาญชัย
  2018-2022 : อธิการบ้านเณรคริสตประจักษ์อุบลฯ
  2022-ปัจจุบัน: อธิการบ้านเณรคริสตประจักษ์อุบลฯ
เจ้าอาวาสวัดพระคริสตราช บ้านพลาญชัยและวัดพระชุมพาบาล บ้านหญ้าคา
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเณรคริสตประจักษ์อุบลฯ