27

คุณพ่อเปาโลประดับสิน ด้วงทอง

ชื่อ - นามสกุล คุณพ่อ เปาโล ประดับสิน ด้วงทอง
เกิด 13 พฤศจิกายน 1974
สถานที่เกิด บ้านหนองคูน้อย
การศึกษา ปริญญาตรี ปรัชญาและเทววิทยา จากวิทยาลัยแสงธรรม
บวชสังฆานุกร ปี 2003
บวชพระสงฆ์ 2 มิถุนายน 2004 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ โดยพระสังฆราช มีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์
การอบรมต่อเนื่อง - สัมมนาพระสงฆ์ที่ โรม(โฟโคลาเร) ปี 2006
งานอภิบาล - 2004 - : ปลัดวัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านหนองซ่งแย้ ยโสธร
- 2007 -2013 เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัย บ้านสีถาน และบริเวณ
-2013 - 2016 : ศึกษาต่อประเทศฟิลิปปินส์
- 2016 - 2017 : ผู้ช่วยอธิการอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
- พ.ค. 2017 - 2018 : ผู้ช่วยอธิการวัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
- พ.ค. 2018 - 2019 : เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา บ้านบัวท่า อ.สว่างวีรวงศ์ จ.อุบลราชธานี และผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา
- พ.ค. 2019 - ปัจจุบัน : เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา บ้านบัวท่า อ.สว่างวีรวงศ์ จ.อุบลราชธานี, ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา ผู้อำนวยการแผนกสุขภาพอนามัย งานเวชบุคคล และผู้สูงอายุ
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดบ้านบัวท่า อ.สว่างวีรวงศ์ จ.อุบลราชธานี