26

คุณพ่อมีคาแอลสมยศ แสวงนาม

ชื่อ - นามสกุล คุณพ่อ มีคาแอล สมยศ แสวงนาม
เกิด 12 กันยายน 1973
สถานที่เกิด บ้านหนองคู อำนาจเจริญ
การศึกษา ปริญญาตรี ปรัชญาและเทววิทยา จากวิทยาลัยแสงธรรม
บวชสังฆานุกร ปี 2003
บวชพระสงฆ์ 2 มิถุนายน 2004 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ โดยพระสังฆราช มีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์
งานอภิบาล - 2004-2005 : รองอธิการบ้านเณรคริสตประจักษ์ อุบลฯ
- 2005-2007 : เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนาดูน และรองอธิการบ้านเณร
-2007-2008 : เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง, วัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนาดูน
-2008-2013 : เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง, วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ อำนาจเจริญ
-2013-2018 : เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองฟานยืน วัดบ้านโนนสว่าง วัดบ้านปากถลางและบริเวณ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
-2018-2019 : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
-2019-2020 : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
-2020-2022 : เจ้าอาวาสวัดคริสตศิรประภา ศรีสะเกษ, วัดนักบุญเปาโลกลับใจ ขุนหาญ, อภิบาลคริสตชนเขตขุขันธ์, จิตตาภิบาลโรงเรียนมารีวิทยา
-2022-ปัจจุบัน : เจ้าอาวาสวัดคริสตศิรประภา ศรีสะเกษ, วัดนักบุญเปาโลกลับใจ ขุนหาญ, อภิบาลคริสตชนเขตขุขันธ์และเขตไพรบึง, จิตตาภิบาลโรงเรียนมารีวิทยา