25

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ พิทักษ์ จันทรกาญจน์

ชื่อ - นามสกุล คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ พิทักษ์ จันทรกาญจน์
เกิด 11 กรกฎาคม 1974
สถานที่เกิด บ้านนาคำ
การศึกษา ปริญญาตรี ปรัชญาและเทววิทยา จากวิทยาลัยแสงธรรม
บวชสังฆานุกร ปี 2001
บวชพระสงฆ์ 25 พฤษภาคม 2002 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ โดยพระสังฆราช มีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์
งานอภิบาล

- 2002-03 : ปลัดวัดอัครเทวดาบ้านหนองซ่งแย้
- 2003-04 : ปลัดวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู อำนาจเจริญ
- 2004-05 : เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน กม.5 ดูแลเดชอุดม จิตตาธิการเยาวชน จิตตาธิการการท่องเที่ยว
2005- 2008 : เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย จิตตาธิการเยาวชน จิตตาธิการการท่องเที่ยว
-2008 - 2013 : เจ้าอาวาสวัดแม่พระสันติภาพ บ้านหนองดินดำ อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ
2013 - 2014 : ศึกษาต่อประเทศฟิลิปปินส์
2014 - 2017 : รองอธิการบ้านเณรคริสตประจักษ์อุบลฯ
2017-2018 : เจ้าอาวาสวัดบ้านนาดูน วัดห้วยกระแสน บ้านป่าก่อ ผู้ช่วยให้การอบรมที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม

2018-ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์ เมืองลูร์ด บ้านหนองคูน้อย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
  โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์ บ้านหนองคุน้อย
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านหนองคูน้อย (บ้านเหล่า) อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร