23

คุณพ่อดอมินิก ธวัชชัย จันทรกาญจน์

ชื่อ - นามสกุล คุณพ่อ ดอมินิก ธวัชชัย จันทรกาญจน์
เกิด 20 ตุลาคม 1972
สถานที่เกิด บ้านนาคำ อุบลฯ
การศึกษา ปริญญาตรี ปรัชญาและเทววิทยา จากวิทยาลัยแสงธรรม
บวชสังฆานุกร ปี 2000
บวชพระสงฆ์ 26 พฤษภาคม 2001 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ โดยพระสังฆราช มีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์
งานอภิบาล - 2001 : ปลัดวัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านหนองซ่งแย้
- 2001-2003 : ปลัดวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู อำนาจเจริญ
-2003- 2008 : เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองฟานยืน วัดนักบุญเทเรซา บ้านโนนสว่าง
-2008-2013 : เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองคูน้อย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
-2013-2018 -เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแยอ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
  -เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน บ้านหนองแก อ.กุดชุม จ.ยโสธร
  -โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
-2018-ปัจจุบัน -เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
  -เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านสร้างเหล่า อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
  -โรงเรียนมารดาทรงธรรม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ