21

คุณพ่อเคลเมนต์พิเชษฐ์ วงศ์อนันต์

ชื่อ - นามสกุล คุณพ่อ เคลเมนต์ พิเชษฐ์ วงศ์อนันต์
เกิด 16 กันยายน 1971
สถานที่เกิด บ้านหนองคู ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
การศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม
  ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม
  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บวชสังฆานุกร 14 สิงหาคม 1999 สามเณราลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม
บวชพระสงฆ์ 6 พฤษภาคม 2000 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
การอบรมต่อเนื่อง
2003-2004 Community Life at Focolare, Priest School for Asia, Tagaytay,Philippines
  -Steward Leadership Training,EAPI, Philippines
  -Pastoral Management Training,EAPI, Philippines


  2006 - Spiritual Life of Focolare Priest, Loppiano,Italy
  2009 - The Education and Training of Human Right, SFIC,Bangkok
  2011- Educational Trip, Singapore
  2012 - Sabbatical Program, Baan Phuwaan, Bangkok
  2018 - Master of Education in Marriage and Family, Pope John Paul 2 National Institute for studies on Marriage and Family in consortium with the University of St. La Salle, Bacolod City, Philippines
งานอภิบาล
2000-2001
 • ปลัดวัดบ้านหนองทามน้อย อ.กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
 • ดูแลวัดคริสตศิรประภา ศรีสะเกษ
 • จิตตาภิบาลโรงเรียนมารีวิทยา
 • -2001-2002
 • เจ้าอาวาสวัดแม่พระเป็นที่พึ่ง บ้านโนนสว่าง และวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ดบ้านสะพาน
 • ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนและพลศีลสังฆมณฑล
 • รองเลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อเยาวชน (สภาพระสังฆราช)
 • 2004-2008
 • ผู้ให้การอบรมสามเณร พระวิสุทธิวงศ์ (บ้านเณรกลาง) นครราชสีมา
 • 2009-2012
 • เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด สุรินทร์ ดูแลคริสตชนเขตปราสาท บัวเชด โคกรัมย์ และ วัดนักบุญเปาโลกลับใจ ขุนหาญ
 • ผู้บริหารโรงเรียนพระกุมารสุรินทร์
 • 2013-2014
 • ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
 • ผู้บริหารโรงเรียนพระกุมารอุบลฯ
 • จิตตาธิการผู้บริหารและครูคาทอลิกสังฆมณฑลุบลฯ
 • 2014-2018
 • ศึกษาต่อประเทศฟิลิปปินส์
 • 2014-2017
 • Associate Priest of the Our Lady of Perpetual Help Shrine, Bacolod City, Philippines
 • 2017-2018
 • ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน San Antonio Abad Parish, Bacolod City, Philippines
 • ผู้ช่วยจิตตาภิบาลโรงเรียน Negros Occidental High School, Negros Occidental, Bacolod City, Philippines
 • 2018-2019 เจ้าอาวาสวัดแม่พระเสด็จเยี่ยมบ้านคูสว่าง และวัดนักบุญเปโตรบ้านท่าขอนไม้ยูง
  2018-ปัจจุบัน
 • เลขาธิการสังฆมณฑล
 • อธิการสำนักพระสังฆราช
 • ผู้อำนวยการส่งเสริมชีวิตครอบครัว
 • 2019-2020 เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโลกลับใจ บ้านนาดูน 51 หมู่ 2 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อุบลฯ
  2020-ปัจจุบัน
 • จิตตาธิการคณะนักบุญยอแซฟแห่งการประจักษ์
 • ดูแลบ้านพักคณะมิสซังต่างประเทศ (MEP)
 • คติพจน์ "น้ำพระทัยของพระองค์ คือสันติสุขของข้าพเจ้า"