20

คุณพ่อมีคาแอลวีรเดช ศิลาโคตร

ชื่อ - นามสกุล คุณพ่อ มีคาแอล วีระเดช ศิลาโคตร
เกิด 1 กรกฎาคม 1968
สถานที่เกิด บ้านหนองซ่งแย้
การศึกษา ปริญญาตรี ปรัชญาและเทววิทยา จากวิทยาลัยแสงธรรม
บวชสังฆานุกร ปี 1999
บวชพระสงฆ์ 6 พฤษภาคม 2000 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ โดยพระสังฆราช มีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์
การอบรมต่อเนื่อง -ปี 2006 ศึกษา M.A. In Education Administration มหาวิทยาลัยรามคำแหง
งานอภิบาล 2000-2002: ปลัดอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ, ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารอุบลฯ
2002 - 2008: เจ้าอาวาสวัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ มหาสารคาม และวัดพยัคฆภูมิพิสัย เป็นจิตตาธิการโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารศึกษา พยัคฆภูมิพิสัย
2008-2009 : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสแม่พระมหาชัย ร้อยเอ็ด, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวาปีปทุม, ช่วยรับผิดชอบพระกุมารร้อดเอ็ด วัดและโรงเรียนพระกุมารสุรินทร์
2009-2011-เจ้าอาวาสวัดกันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
2011-2013-เจ้าอาวาสวัด บ้านโนนมาลี อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
2013-2018 - เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หนองคูน้อย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
  - โรงเรียนมารีย์นุเคราะห์
2018-2020 - เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
- เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านนาจาน อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
  ผู้จัดการโรงเรียนพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู

2020 : เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งสากลโลก ยโสธร, วัดแม่พระประจักษ์ บ้านมะหรี่ และวัดนักบุญอันตน บ้านหนองแก