17

คุณพ่อมัทธิว เชาวฤทธิ์ สาสาย

ชื่อ - นามสกุล คุณพ่อมัทธิว เชาวฤทธิ์ สาสาย
เกิด 20 สิงหาคม 1968
สถานที่เกิด อุบลราชธานี
สังกัดวัด พระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
การศึกษา ปริญญาตรี ปรัชญาและเทววิทยา จากวิทยาลัยแสงธรรม
บวชสังฆานุกร สิงหาคม ค.ศ. 1995 สามเณราลัยแสงธรรม
บวชพระสงฆ์ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539)
การศึกษา ค.ศ. 1992 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม
  ค.ศ. 1996 ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม
  ค.ศ. 2002 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( NIDA )
  ค.ศ. 2003 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ค.ศ. 2007 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
การอบรมต่อเนื่อง  
  ค.ศ. 1999 International Summer Course for Community Development (CD) Workers, Asian Social Institute, Philippines
  ค.ศ. 2004 Pastoral charity Training, St. Thomas Apostolic Church , Perth , Australia
  ค.ศ. 2005 Training monitoring for Tsunami program, Thailand
  ค.ศ. 2005 Leadership Training, Dale Carnegie, St. John's University
  ค.ศ. 2005 Educational Trip, United State of America
  ค.ศ. 2006 Stress management : peace building and reconciliation, Katmandu , Nepal .
  ค.ศ. 2006 อบรมกรรมการผู้ตัดสินการประกวดวงดนตรีและการร้องเพลงสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
  ค.ศ. 2007 Sabbatical program, Bangkok
ประสบการณ์การทำงาน
  ค.ศ. 1996 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
  ค.ศ. 1997-1998 รองอธิการบ้านเณรคริสตประจักษ์
  ค.ศ. 1998-2001 ผู้อำนวยการศูนย์ สังคมพัฒนา
เจ้าอาวาสวัดแม่พระแห่งสันติภาพหนองดินดำ
ศูนย์คาทอลิกนักบุญฟรังซิส น้ำยืน
  ค.ศ. 2002-2003 ผู้อำนวยการศูนย์สังคมพัฒนา
เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา บ้านบัวท่า อุบลราชธานี
  ค.ศ. 2003-2007 เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา Caritas Thailand กรุงเทพมหานคร (สภาพระสังฆราช)
  ค.ศ. 2007-09 อภิบาลคริสตชนเขตสุรินทร์ และผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารสุรินทร์
  ค.ค. 2009-2013 เจ้าอาวาสวัดแม่รับเกียรติ์ยกขึ้นสวรรค์และผู้จัดการ รร.พระกุมารมหาสารคาม
เจ้าอาวาสวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์และผู้จัดการ รร.พระกุมารศึกษา พยัคฆภูมิพิสัย
ผอ.การศึกษาสังฆมณฑลฯ
  ค.ศ. 2013-2018 เจ้าอาวาสวัดแม่รับเกียรติ์ยกขึ้นสวรรค์และผู้จัดการ รร.พระกุมารมหาสารคาม
เจ้าอาวาสวัดแม่พระมหาชัยและผู้จัดการ -รร.พระกุมารร้อยเอ็ด -วัดวาปีปทุม
  ค.ศ. 2013-ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดแม่พระมหาชัยและผู้จัดการ -รร.พระกุมารร้อยเอ็ด
ผลงานการวิจัย
  ค.ศ. 1991 คุณค่าและศักดิ์ศรีของมนุษย์กับการกอบกู้ทางปรัชญาของ มาร์กซ์และมูเนียร์
  ค.ศ. 1995 ชีวิตหลังความตายตามทัศนะความเชื่อคาทอลิก
  ค.ศ. 2002 การบริหารจัดการองค์กร : กรณีศึกษาสหกรณ์เครดิตยูเนียนใน เขตมิสซังอุบลราชธานี
  ค.ศ. 2006 ผลการผลิตและการใช้น้ำส้มไม้กับแนวทางการดำรงวิถีชีวิตของ เกษตรกร ศึกษาเฉพาะกรณี กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและใช้น้ำส้มไม้ เพื่อการเกษตรพื้นที่ศูนย์สังคมพัฒนาสังฆมณฑลในประเทศไทย
  ค.ศ. 2008 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับผู้เตรียมตัวบวช เป็นพระสงฆ์คาทอลิกสู่ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ในฐานะผู้นำทางการศึกษา
ที่อยู่ปัจจุบัน โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
คติพจน์ ”ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้า ล้วนเป็นของประทานจากพระเจ้า ”