16

คุณพ่อเปาโล โอสถ ลือเรื่อง

ชื่อ - นามสกุล คุณพ่อ เปาโล โอสถ ลือเรื่อง
เกิด 26 ธันวาคม 1964
สถานที่เกิด บ้านซ่งแย้ ยโสธร
การศึกษา ปริญญาตรี ปรัชญาและเทววิทยา จากวิทยาลัยแสงธรรม
บวชพระสงฆ์ 13 กุมภาพันธ์ 1993 ที่วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ โดย พระสังฆราชมีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์
การอบรมต่อเนื่อง - BA. In Education มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
งานอภิบาล - 1993 : ปลัดวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู อำนาจเจริญ
- 1993-95 : ปลัดอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
- 1995-98 : เจ้าอาวาสวัดแม่พระถิอศีลชำระบ้านเอือดน้อย วัดนักบุญเปโตรโนนเพ็ก วัดนักบุญเทเรซา บ้านนาสามขา
- 1999-2002 : เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนาบ้านบัวท่า วัดนักบุญเปโตร บ้านพลาญชัย และผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิก
-2002-2008 : เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านหนองคูน้อย และผู้จัดการโรงเรียนมารีย์นุเคราะห์
-2008-2013 : เจ้าอาวาสวัดเขมราฐ , วัดพระคริสต์แสดงองค์ นิคมแปลง 2 ชานุมาน, วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก บ้านห้วยกระแสน, วัดนักบุญลูกา บ้านป่าก่อ
-2013-2018 : เจ้าอาวาสวัดเขมราฐ , วัดพระคริสต์แสดงองค์ นิคมแปลง 2 ชานุมาน, วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก บ้านห้วยกระแสน, วัดนักบุญลูกา บ้านป่าก่อ
-2018-ปัจจุบัน : เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร และ เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปาโล บ้านนาดูน อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
-2019-ปัจจุบัน : เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง อ.ปาติ้ว จ.ยโสธร และ เจ้าอาวาสวัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร