15

คุณพ่อเปโตรไพฑูรย์ แสนสวัสดิ์

ชื่อ - นามสกุล คุณพ่อ เปโตร ไพฑูรย์ แสนสวัสดิ์
เกิด 6 พฤศจิกายน 1965
สถานที่เกิด บ้านวังกางฮุง เขตวัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านบุ่งไหม
การศึกษา ปริญญาตรี ปรัชญาและเทววิทยา จากวิทยาลัยแสงธรรม
บวชสังฆานุกร ปี 1990 ณ วัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย ศรีสะเกษ
บวชพระสงฆ์ 29 ธันวาคม 1991 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ โดย พระสังฆราชมีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์
การอบรมต่อเนื่อง เข้ารับการอบรม ณ สถาบัน EAPI ฟิลิปปนส์ ในโครงการฟื้นฟูงานอภิบาล
งานอภิบาล - 1992 : ช่วยงานอภิบาลที่วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านหนองซ่งแย้
- 1993 : ปลัดวัดอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
- 1994-95 : รองอธิการบ้านเณรคริสตประจักษ์
- 1996-2007 : เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา บ้านนาคำ
- 2007-2008 : ศึกษาต่อประเทศอินเดีย
- 2008-2013 : อธิการบ้านเณรคริสตประจักษ์
2013-2018 -เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
  -เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านนาจาน - โรงเรียนวิสุทธิวงศ์
2018-2020 -เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
  -เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน บ้านหนองแก อ.กุดชุม จ.ยโสธร
  -ผู้จัดการโรงเรียนซ่งแย้ทิพยา อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
2020-ปัจจุบัน -เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
  -ผู้จัดการโรงเรียนซ่งแย้ทิพยา อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร