13

คุณพ่อเฮนรี่วินัย ระติเดช

ชื่อ - นามสกุล คุณพ่อ เฮนรี่ วินัย ระติเดช
เกิด 10 กรกฎาคม 1960
สถานที่เกิด บ้านคำกลาง วัดอัครเทวดาราฟาแอล
การศึกษา ปริญญาตรี ปรัชญาและเทววิทยา จากวิทยาลัยแสงธรรม
บวชพระสงฆ์ 8 พฤษภาคม 1987 ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ โดย พระสังฆราชมีคาแอล บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์
การอบรมต่อเนื่อง - BA. In Civil Law มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- 2003 : เข้าโครงการ Sabbatical Program 3 เดือน ที่บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม
งานอภิบาล - 1987-89 : ปลัดอาสนวิหารแม่พระนิรมลอุบลฯ
- 1989 : ปลัดวัดอัครเทวดามีคาแอลบ้านหนองซ่งแย้ 6 เดือน
- 1989-91 : เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย
- 1992-93 : รองอธิการบ้านเณรคริสตประจักษ์อุบลฯ
-1993-99 : เจ้าอาวาสวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู
-1999-2000 : เจ้าอาวาสวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บ้านหนองคูน้อย
-2000-2008 : เหรัญญิกสังฆมณฑล และเจ้าอาวาสวัดแม่พระเสด็จเยี่ยมบ้านคูสว่าง
-2008-2013 : เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ บ้านหนองทามน้อย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
-2013-2018 วัดแม่พระรับสาร บ้านดงขี้นาคโนนมาลี อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
  วัดนักบุญอันนา บ้านโคกกลาง
  วัดนักบุญเปโตร และเปาโล บ้านเหล่าอ่าง
  วัดนักบุญเทเรซา บ้านหนองแสง
   
-2018 - 2020 เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย อ.เมือง จ.อุบลฯ
( 2020 เดือนกุมภาพันธ์ ดูแลเพิ่ม : เจ้าอาวาสวัดแม่พระเสด็จเยี่ยมบ้านคูสว่าง และวัดนักบุญเปโตร บ้านท่าขอนไม้ยูง )
-2020 - ปัจจุบัน : เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยบ้านทัพไทย เจ้าอาวาสวัดแม่พระเสด็จเยี่ยมบ้านคูสว่างและวัดนักบุญเปโตรท่าขอนไม้ยูง
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย อ.เมือง จ.อุบลฯ